maxresdefault 1 2                         TheABC

 

Английский алфавит содержит 26 букв.

A a [ei] N n [en]
B b [bi:] O o [əu  ]
C c [si:] P p [pi:]
D d [di:] Q q [kju:]
E e [i:] R r [a:]
F f [ef] S s [es]
G g [dᶚi:] T t [ti:]
H h [eitᶘ] U u [ju:]
I i [ai] V v [vi:]
J j [dᶚei] W w ['dΛblju: ]
K k [kei] X x [eks]
L l [el] Y y [wai]
M m [em] Z z [zed]


images 3                       Чтение гласных букв

Алфавитное
название буквы
В конце слова
гласная согласная гласная + r гласная +re 
(+ согласная)
I II III IV
А а [ ei ] [ ei ]take [ æ ]cat [ a: ]car [ εə ]care
O o [ əu ] [ əu ]rose [ ɔ ]dog [ ɔ: ]for [ ɔ: ]more
U u [ ju: ] [ ju: ]use [Λ]cup [ ə: ]fur [ uə ]sure
E e [ i: ] [ i: ]Pete [ e ]pet [ ə: ]her [ iə ]here
I i / Y y [ ai / wai ] [ ai ]Mike
[ ai ]
fly
[ i ]pig
[ i ]
system
  [ aiə ]tyre


A

[ei] [æ] [a:] [εə]
plane [plein] bag [bæg] car [ka:] care [kεə]


O

[əu] [ɔ] [ɔ:] [ɔ:]
nose [nəuz] box [bɔks] sort [sɔ:t] store [stɔ:]


U

[ju:] [ʌ] [ɜ:] [juə]
tube [tju:b] bus [bʌs] turn [tɜ:n] pure [puə]


E

[i:] [e] [ɜ:] [iə]
Pete [pi:t] pet [pet] her [hɜ:] here [hiə]


I

[ai] [i] [ɜ:] [aiə]
pine [pain] big [big] girl [gɜ:l] fire [faiə]Y

[ai] [i] [ɜ:] [aiə]
bye [bai] Syd [sid] myrtle [mɜ:tl] tyre [taiə]

 

Чтение гласных буквосочетаний

oo [ ʊ ] look, book, cook, good, foot [ lʊk ] [ bʊk ] [ kʊk ] [ ɡʊd ] [ fʊt ]
[ uː ] pool, school, Zoo, too [ puːl ] [ skuːl ] [ zuː ] [ tuː ]
ee [ iː ] see, bee, tree, three, meet [ ˈsiː ] [ biː ] [ triː ] [ θriː ] [ miːt ]
ea
Исключения:
[ iː ] tea, meet, eat, read, speak [ tiː ] [ miːt ] [ iːt ] [ riːd ] [ spiːk ]
[ e ] bread, head, breakfast, healthy [ bred ] [ hed ] [ ˈbrekfəst ] [ ˈhelθi ]
au [ eɪ ] away, play, say, may [ əˈweɪ ] [ pleɪ ] [ ˈseɪ ] [ meɪ ]
ey grey, they [ ɡreɪ ] [ ˈðeɪ ]Чтение согласных буквосочетаний

ck [ k ] black, stick [ blæk ] [ stɪk ]
ng [ ŋ ] sing, bring, ring, reading [ sɪŋ ] [ brɪŋ ] [ rɪŋ ] [ ˈriːdɪŋ ]
sh [ ʃ ] she, shop, fish [ ʃi ] [ ʃɒp ] [ fɪʃ ]
ph [ f ] phone, photograph [ fəʊn ] [ ˈfəʊtəɡrɑːf ]
[ v ] nephew [ ˈnevjuː ]
th [ ð ] this, that, the [ ðɪs ] [ ðæt ] [ ði: ]
[ θ ] thank, thick [ θæŋk ] [ θɪk ]
[ t ] Thames [ ˈtemz ]
wh
Исключение:
[ w ] when, white, why [ wen ] [ waɪt ] [ waɪ ]
[ h ] who [ huː ]
kn [ n ] know, knife [ nəʊ ] [ naɪf ]
wr [ r ] write, wrong [ ˈraɪt ] [ rɒŋ ]
gh [ f ] enough [ ɪˈnʌf ]
[ - ] high [ haɪ ]
gn [ n ] sign [ saɪn ]
ss [ s ] possible [ ˈpɒsəbəl ]
[ ʃ ] pressure [ ˈpreʃə ]
sc [ sk ] screen [ skriːn ]
[ s ] scene [ siːn ]
nk [ ŋk ] think [ ˈθɪŋk ]
ch [ tʃ ] chess [ tʃes ]
[ k ] chemistry [ ˈkemɪstri ]
[ ʃ ] machine [ məˈʃiːn ]
tch [ tʃ ] match [ mætʃ ]
qu [ kw ] question [ ˈkwestʃən ]